Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Zábiedovo

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA ZŠ s MŠVytlačiť
 

Obrázok 122.jpgOBEC ZÁBIEDOVO,Malá strana 76/2, 02801 Zábiedovo

V zmysle v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Zábiedovo 68, 028 01 Zábiedovo, s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019.

Kvalifikačné predpoklady:

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- znalosť príslušnej školskej legislatívy,

- organizačné schopnosti,

- komunikatívnosť.

Požadované doklady:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- overené kópie dokladov o vzdelaní,

- overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

- štruktúrovaný životopis,

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany formátu A4),

- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania žiadostí je 7. júna 2019 o 12:00 hod. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi posielajte poštou na adresu: Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Zábiedove v zalepenej obálke s označením: „ZŠsMŠ – VK neotvárať!“ a s uvedením odosielateľa. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín, miesto a čas výberového konania oznámený písomne, najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.


 
 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka